ANBI – rapport

Algemene gegevens:
Naam: Stichting Muziek in Waddinxveen (verder de Stichting)
Telefoon: 0653 281016
RSIN / fiscaal nr: 8560.70.002
Website: www.muziekinwaddinxveen.nl
Email: reserveringen@muziekinwaddinxveen.nl
Adres concertzaal Zuidkade 59, 2741 JC Waddinxveen
Post adres: Troelstrahoeve 22, 2743 JE Waddinxveen

Doelstelling
a. het organiseren van muziekuitvoeringen.
b. het houden van exposities en lezingen over specifieke culturele of muzikale onderwerpen.
c. het toegankelijk maken van de onder a en b vermelde activiteiten voor minder draagkrachtigen en mindervaliden.

Beleidsplan
De Stichting biedt een podium aan alle Waddinxveners die klassieke muziek beoefenen, ervan genieten en de muziek dicht bij huis willen beleven. Met de uitvoeringen wordt een lacune opgevuld in het culturele aanbod in Waddinxveen. Het beleid van de Stichting is er tevens op gericht jongeren bij de concerten te betrekken. Kontakten met het lager en middelbaar onderwijs moeten dit plan gestalte geven.

Activiteiten

  1. Het jaarprogramma samenstellen en het doen uitvoeren van de kamermuziekconcerten.
  2. Het organiseren en uitvoeren van lezingen over muziek gerelateerde onderwerpen, de muziekgeschiedenis, de culturele context van de muziek en haar componisten.
  3. het organiseren van bijzondere muziekevenementen zoals festivals rond specifieke thema’s.

Inkomsten
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door toegangsgelden, subsidies, donaties en andere inkomsten en baten. In het kader van onze doelstelling verlenen we kortingen op de entreegelden. De Stichting neemt deel aan de Waddinxveen kortingspas (in oprichting).

Beheer van het vermogen
Per einde van het boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten.
De penningmeester stelt de balans op en maakt een verlies en winst rekening.
Het bestuur stelt aan het begin van het nieuwe boekjaar een begroting op.

Besteding van het vermogen
De bestedingen uit het vermogen komen uitsluitend ten goede aan de musici en worden verder uitsluitend gebruikt voor de zaalhuur en de kosten voor organisatie en publiciteit.

Beloningsbeleid
De bestuursleden, de leden van de commissies en de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Ontbinding
Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden volgens de regels vastgelegd in de statuten. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.